Obchodní podmínky

Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

  • prodávajícího - obchodní firmu a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
  • kupujícího  - jméno a příjmení, adresu dodání, fakturační adresu, telefon a e-mail kupujícího.U podnikatelských subjektů dále pak IČO a DIČ, bylo-li přiděleno.
  • kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky
  • množství požadovaných kusů produktů
  • vybraný způsob platby

Ověření objednávky

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je po ověření považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.


Způsob platby

Standardní způsob platby je dobírkou při odběru zboží. Jiné způsoby platby závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky. Způsob úhrady určuje administrátor e-shopu po dohodě s kupujícím.


Dodání zboží

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží na území České republiky. Podmínkou pro dodání v uvedených termínech jsou

 

  • ověření objednávky
  • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
  • případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího
  • po uhrazení všech předešlých pohledávek, které jsou po lhůtně splatnosti.

Objednané zboží je expedováno ,dle dopravních a skladových dispozic prodávajícího.


Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu ve schránce lístek s telefonním číslem depa, do jehož regionu patří. Kupující může zavolat na uvedené číslo a domluvit si jiné místo a čas dodání. Pokud se kupující neozve, dopravce přijede na adresu dodání zboží ještě druhý den a potom za dalších sedm dní. Po tuto dobu leží zásilka kupujícího v depu dopravce, po devíti dnech se vrací prodávajícímu.


Na adresu dodání bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Kupujícímu bude vystavena výzva k úhradě nebo faktura na jejímž základě bude provedena platba za zboží.

Prodávající se ZAVAZUJE , že v den připsání částky na jeho účet bude zboží neprodleně odesláno na adresu objednávajícího.

Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby ( prostřednictvím dopravce).


Osobní odběr v sídle prodávajícího

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.


Dopravné

Výši dopravného zjistí kupující při uzavírání objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo změnit tuto cenu za dopravné po vzájemné dohodě s kupujícím.


Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

  Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží. 

Zjednodušeně

 V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu /dle zákona platí pouze pro fyzické osoby nikoliv pro firmy/.

Při vrácení zboží nevzniká nárok na vrácení poštovného, které zaplatíte. Částka Vám bude vrácena do 30 dní na základě průvodního dopisu, který spolu s vráceným zbožím zašlete ať již mailem nebo spolu se zbožím v balíku.

Navrácení zboží prodávajícímu NELZE provést dobírkou. Takto vrácené zboží NEBUDE prodavajícím převzato.

Nelze vracet zboží, které bylo zjevně opotřebeno užíváním.Ochrana osobních údajů

Je-li kupující fyzická osoba, zadává při registraci tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: IČO ( DIČ) Jméno firmy a jednatel společnosti.

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci

Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

 

Mimosoudní řešení sporů


V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, prodávající informuje kupujícího – spotřebitele, že má možnost řešit spory mezi ním a prodávajícím prostřednictvím příslušného orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce. Bližší informace je možné nalézt na internetové stránce www.coi.cz – mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI (ADR).

 

Ostatní ujednání


Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

 

-- nepřihlášený uživatel -- | přihlásit se | registrace

položek: 0 za 0,- Kč | zobrazit / objednat